Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FOLE VETERANKNALLERT KLUB
§ 1.
Klubbens navn.
Fole Veteranknallert klub, forkortet Fole VKK.
Klubbens adresse er = Formandens.

§ 2.
Klubbens formål er at fremme kendskab til og interesse for ældre og bevaringsværdige
knallerter, op til årgang 1990.
Knallerter med motorhistorisk interesse kan optages uanset alder.
Formålet søges fremmet ved bl.a. afholdelse af møder, udflugter og løb.
Der søges opnået samarbejde med inden- og udenlandske klubber, der har samme formål.
Klubben vil endvidere arbejde for bevarelsen af gamle knallerter, samt animere
medlemmerne til at holde egne køretøjer i mønsterværdig stand.
Gæster kan medtages til klubbens møder, når bestyrelsen ikke i forvejen har meddelt andet.

§ 3.
Begæring om optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.
Ved optagelse i klubben tilstilles den pågældende et eksemplar af vedtægterne.
Udmeldelse kan kun ske pr. 31-12 ved henvendelse til kassereren.
Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med klubbens formål, men
vedkommende kan indanke sagen for pågældende generalforsamling.
Ved kontingentrestance udover 1 måned fra påkrav fortabes medlemskabet.

§ 4.
Regnskabsåret går fra 1-1 til 31-12.
Medlemskontingent betales helårligt forud pr. d. 1/1.

§ 5.
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. For at en bestyrelsesbeslutning
skal have gyldighed kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

§ 6.
Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar efter indvarsling til alle medlemmer med
mindst 3 ugers varsel. Varslingen sker via hjemmesiden, Facebook, SMS eller på anden
offentlig måde.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent samt skriftfører.

2. Formandens årsberetning.

3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne om tilføjelser til dagsordenen skal optages, dog under
forudsætning af at have været formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

5.
Valg af 1 bestyrelsesmedlem + 2 suppleanter de lige år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter de ulige år.
Valg af revisor.

6. Fastsættelse af det kommende års kontingent.

Års kontingentet sættes til 200,00 kr
7. Eventuelt.
Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt ikke skriftlig
afstemning begæres af mindst 3 medlemmer.
Ekstraordinær generalforsamling kan forlanges afholdt af enten 3 bestyrelsesmedlemmer
eller 25 % af medlemmerne, når disse fremsætter begrundet begæring herom indeholdende
forslag til dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 28 dage efter begæringens
fremsættelse.
I øvrigt følges reglerne for ordinær generalforsamling.
Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingerne ved simpel stemmeflertal.

§ 7
Bestyrelsen består af 5 myndige personer, som alle vælges på ordinære generalforsamling.
De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Konstitueringen sker hvert år på det første bestyrelsesmøde umiddelbart eller senest 14
dage efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan indbyde gæster til sine møder.

§ 8.
Til opløsning kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis
opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på
en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter.
I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens aktiver fordeles efter generalforsamlingens
skøn til en lokal forening.

§ 9.
Ved generalforsamlingen kan der aldrig stemmes ved fuldmagt.
§ 10.
Ved arrangement på offentlig vej påhviler det køreren, at forsikring og styrthjelm er i
lovpligtig stand.
Medlemmer skal være fyldt 18.
Arrangementer er kun for gyldige medlemmer.
Køreture i sommerhalvåret er for alle interesserede medlemmer.

§11.
Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede
forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter for med respektive formue.
Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover
kontingent forpligtelsen

Således er vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen d. 16-02 2023.

Formand Claus Hansen

Skriv et svar