Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR

Fole Veteranknallert klub

§ 1. 

Klubbens navn.

Fole Veteranknallert klub, forkortet Folevkk.

Klubbens adresse er = Formandens.

 

§ 2.

Klubbens formål er at fremme kendskab til og interesse for ældre og bevaringsværdige knallerter, der er mindst 25 år gamle.

Knallerter med motorhistorisk interesse kan optages uanset alder.

Formålet søges fremmet ved bl.a. afholdelse af møder, udflugter og løb.

Der søges opnået samarbejde med inden og udenlandske klubber, der har samme formål.

Klubben vil endvidere arbejde for bevarelsen af gamle knallerter, samt animere medlemmerne til at holde egne køretøjer i mønsterværdig stand.

Gæster kan medtages til klubbens møder, når bestyrelsen ikke i forvejen har meddelt andet.

 

§ 3.

Begæring om optagelse i klubben sker ved henvendelse til bestyrelsen.

Ved optagelse i klubben tilstilles den pågældende et eksemplar af vedtægterne.

Udmeldelse kan kun ske pr. 31-12 ved henvendelse til kassereren.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med klubbens formål, men vedkommende kan indanke sagen for pågældende generalforsamling.

Ved kontingentrestance udover 1 måned fra påkrav fortabes medlemskabet.

 

§ 4.

Regnskabsåret går fra 1-1 til 31-12.

Medlemskontingent betales helårligt forud pr. d. 1/1.

 

§ 5.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, samt 2 suppleanter. For at en bestyrelsesbeslutning skal have gyldighed kræves, at mindst 3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for den.

 

§ 6.

Generalforsamlingen afholdes hvert år i januar efter indvarsling til alle medlemmer med mindst 3 ugers varsel. Varslingen sker på hjemmesiden og i offentlig tilgængelig infokasse i bymidten af Fole.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens årsberetning.

 

3. Fremlæggelse af årsregnskabet.

 

4. Indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne om tilføjelser til dagsordenen skal optages, dog under forudsætning af at have været formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

 

5.

Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer + Kasserer + 2 suppleant de lige år.

 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + Formandskab + 2 suppleant de ulige år.

 

6. Fastsættelse af det kommende års kontingent.

Års kontingentet sættes til 200,00 kr

7. Eventuelt.

Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, såfremt ikke skriftlig afstemning begæres af mindst 3 medlemmer.

 

§ 7.

Til opløsning kræves, at mindst halvdelen af de fremmødte medlemmer stemmer for. Hvis opløsningen således vedtages, kræves yderligere, at den vedtages med samme majoritet på en ny generalforsamling, der afholdes inden 2 måneder derefter.

I tilfælde af klubbens opløsning, skal klubbens aktiver fordeles efter generalforsamlingens skøn til en lokal forening.

 

§ 8.

Ved generalforsamlingen kan der aldrig stemmes ved fuldmagt.

 

§ 9.

Ved arrangement på offentlig vej påhviler det køreren, at forsikring og styrthjelm er i lovpligtig stand.

Medlemmer skal være fyldt 18.

Arrangementer er kun for gyldige medlemmer.

Køreture i sommerhalvåret er for alle interesserede medlemmer.

 

§10.

Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilken alene foreningen hæfter for med respektive formue.

Foreningens medlemmer har ingen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen udover kontingent forpligtelsen

 

Således er vedtægterne vedtaget på generalforsamlingen d. 4-1 2013.

Formand.

Kim Sørensen.

Skriv et svar