Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Landsbyrådet

Tanker omkring et ny LANDSBYRÅD
og det nye begreb – Borgerbudgettering

Indtil 1970 var vi bekendte med ordet sogneråd.
 Vi havde 3 sogne, Fole, Gram og Højrup, som ved daværende kommunalreform blev slået sammen til Gram Kommune. Sognerådsformanden blev til ”borgmester”, og sognerådet blev til byråd. De tre sogne skulle herefter kæmpe om midlerne, der blev til rådighed.
Ved kommunestrukturændringen  i 2007 blev ordene borgmester og byråd hængende; men byrådet voksede voldsomt i størrelse uden at der dog var garanti for, at de enkelte landdistrikter blev ligeligt repræsenteret. I takt med, at institutioner blev flyttet centerbyerne, eller simpelt blot nedlagt, –  faldt også ansvarsfølelsen fra de enkelte sogne. Man havde alligevel ikke direkte indflydelse på pengefordelingen.
 Men der  dukkede tanker frem om, at hvert landdistrikt burde have en form for ”lommepenge”, som det kunne anvende efter egne ønsker. Altså nærmest en efterlysning af gamle sognerådstilstande.

Det er nu resulteret i, at Haderslev Kommune har besluttet at gennemføre en såkaldt borgerbudgettering.
Måske har man skelet lidt til andre lande, hvor borgerbudgettering har været brugt i en række år. Erfaringen har vist, at det skaber øget lokalt engagement og frivillighed ved at borgerne selv administrerer et offentligt bevilget beløb. Selvom kommunen stadig forbeholder sig ret til en vis kontrol, er der håb om at det lokale demokrati og fællesskab styrkes.
Men i disse landdistrikter herskede der store forskelle i måden at håndtere interesserne på, og ikke alle steder var der en passende struktur, der kunne håndtere ”lommepengene”. – Måske deraf kommunens krav i forbindelse med uddelingen af midlerne.

Haderslev kommunes landdistrikter;
Arnum/HøjrupBevtoft/StrandelhjørnBjerning – (ingen hjemmeside)
FjelstrupFole/EnderupskovHalk/HejsagerHammelev
Hjerndrup – (ingen hjemmeside), HoptrupDiernæsJegerup
Kastrup – (Ingen hjemmeside), Marstrup – (Ingen hjemmeside), Moltrup
NustrupGabølOksenvadOver JerstalSimmersted/Maugstrup,
SommerstedSønderballeTisetVedstedVester LindetVilstrup
Vonsbæk – (ingen hjemmeside), Ørsted – (ingen hjemmeside), 
ØsbyAarøAarøsund

Nogen havde en landsbyforening, nogen en beboerforening, andre en borgerforening, atter andre brugte udtrykket landsbyudvalg. Fælles for alle gjaldt vel, at man forsøgte at skabe et demokratisk grundlag for borgerne til at kunne komme til orde og få medbestemmelse over midlers anvendelse og derigennem skabe et fælles ansvar.

I Fole førte det i flere år til, at et landsbyudvalg var paraplyorganisation for samtlige foreninger og institutioner. En eller to gange årligt blev repræsentanter for disse indkaldt for i fællesskab at planlægge og gennemføre de for stedet traditionelle begivenheder. Der var ikke nogen fastlagt struktur, såsom en ledelse, faste vedtægter o. lign.; men der var en vis trofasthed over for de sæder og skikke, der herskede for Fole sogn. 

Fole Landsbyudvalg fungerer og på et møde afholdt i Lokalarkivet tirsdag d. 21/1 2013 deltog de enkelte foreninger/institutioner ved: 
Landsbyudvalget v/Inge Paulsen, Inge Christensen, Anne Wind
Lokalarkivet v/ Inge Paulsen, Sune Christensen
Idrætsforening v. Hanne Clausen
Hallen v. Morten Jørgensen
Husholdningsforeningen v. Lis Christensen
Forsamlingshuset v. Asta og Jørgen Hansen
Menighedsrådet v. Bjarne Ibsen
Skolen v. bestyrelsesmedlem Jørgen Langfrits, Vester Lindet
Børnehaven v/Anita Hansen
Støttekredsen v. Kristian Hansen
Knallertveteranerne v/Kim Sørensen
Landsbyrepræsentanter i kommunen: Torben Hansen, Asger Kristensen, Bent Pahus
I.P. gennemgik årets forløb, indretningen af lokalarkivet og lidt om besøgene her.
Den enkelte gjorde kort rede for årets aktiviteter.

I.P. understregede, at der fra Haderslev kommunes side endnu ikke var færdiggjort en plan for landdistriktsarbejdet.

I en periode fungerede Asger, Torben B.H. og Bent Pahus som sådan i et forretningsudvalg.

D. 30 oktober 2008 lukkede kommunen for meget af den vedtagne landdistriktspolitik – herunder koordinatorstillingen ved kommunens landdistriktsudvalg; – landet og landsbyerne stod tilsyneladende alene uden hjælp og uden midler.

På januarmødet blev det ønskede forretningsudvalg opstartet med Morten Jørgensen og Lars Holst, som så skulle finde en 3.person.
Udvalgets første opgave blev at planlægge og afholde et borgermøde i februar – evt. i forb. med den fælles borgerspisning. Her kunne multibaneprojektet også drøftes. – Ligesom ”gode idéer” kunne fremmes. Desuden skulle udvalget se på muligheden af at få dannet en ny landsbyhjemmeside med en anden og måske mere fleksibel tilgang for alle. ”Info-land ” blev nævnt som det selskab, der kunne være behjælpelig hermed, men med de udgifter, der var forbundet hermed.

Denne nye hjemmeside www.fole.dk  skulle så med tiden afløse www.fole.info .

 Af gode idéer blev nævnt, at Lars.H. havde søgt kommunen om at få ansat en ”landsbypedel”

med de opgaver, der kan tildeles en sådan. Hvorvidt denne ordning endnu fungerer, er jeg uvidende om – der er ikke tilgået oplysninger herom.
Følgende ideer blev fremført:

 • ”Åben Landsby”- arrangement ville være en god idé
 • En ny og forbedret hjemmeside, som skulle være lettilgængeligt for borgerne.
 • En form for butiksvirksomhed, hvor et lokale (f.eks. halcaféen) kunne anvendes til en
  • form for leveringscentral for en online-købsaftale med en lokal forretning. Hygum, Gram eller Arnum)
  • Med en begrænset åbningstid sidst på dagen kunne der være et decideret café-hjørne
  • som mødested for alm. Nabosnak.
 • En gentagelse af hjertestarterkurser med 1.hjælp
 • Grøntsagsdag (efter ide fra Leif Lorenzen), evt. i forb. med idrætsuge) men gerne i anden sammenhæng.
 • Bedre formidling af  Folefaciliteter til nærområder –  evt. via hjemmeside.
                      Info-pjecen kunne opdateres. – En forbedret ”branding” af Fole
 • Kommunalt tilskud til lokaledrift.

 

Da Haderslev kommune begyndte at tage udtrykket landdistrikter alvorligt, besluttede man at ændre ordet Fole landsbyudvalg til det lidt mere forhandlingseffektive udtryk ”Fole Landsbyråd”.

Landsbyrådet dækker stadig Foles foreninger, institutioner o. lign. Herunder vandværk, børnehave, skole, forsamlingshus, kirke og menighedsråd. – 

Skriv et svar