Vedtægter (forslag, ikke endelige)

Forslag til vedtægter for Fole Landsbyråd fra 2016:

§ 1

Lokalrådets sammensætning

 • Lokalrådet består af 5 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode af 2 år. På skift er 2 og 3 medlemmer på valg.
  Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
  Desuden vælges 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.
 • Parallelt med rådet vedligeholdes en bredt dækkende liste med kontaktpersoner for de enkelte foreninger, institutioner og aldersgrupper i området. Denne listes navne kan inddrages, når det har relevans for en beslutning.

§ 2

Fole Landsbyråd skal bidrage til

 • at gøre Fole sogn attraktiv som bo- og værested
 • at tage initiativer og medvirke til, at Fole forskønnes og vedligeholdes
 • at tage initiativer til at støtte aktiviteter, der vedrører kulturelle og folkelige formål
 • at sikre, at information om, hvad der foregår i Fole og omegn når ud til alle i sognet.
 • at sikre, at de midler, der tilgår landsbyrådet som borgerbudgettering fra Haderslev kommune, bliver anvendt til projekter, som alle borgere har kunnet bidrage til ved afstemning.

§ 3

Fole Landsbyråd indkalder årligt i første kvartal til generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Lokalrådets beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til lokalrådet
 7. Valg af 2 revisorer
 8. Eventuelt ( herunder kan beslutninger ikke tages.)
  Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres senest 14 dage før mødets afholdelse i lokale medier, informationstavlen samt evt. ved omdeling i postkasser.

§ 4

      Valgbar er enhver, der har fast bopæl i Fole sogn og som er fyldt 18 år.
      Formanden tegner Lokalrådet over for kommunen og øvrige myndigheder.

Rådets møder er åbne, og dagsorden bekendtgøres i lokale medier, informationstavlen

samt evt. ved omdeling i postkasser.

Lokalrådet hefter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig heftelse.

§ 5.

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler
Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges Lokalrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.
Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Haderslev kommune.

Regnskabet skal godkendes af Haderslev kommune

 § 6.

      Sekretæren fører beslutningsprotokol over møderne

 § 7.

Vedtægtsændringer

      Ændring af vedtægterne  skal ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal
      blandt de fremmødte.
      evt. ændringer skal godkendes af Haderslev kommune.

§ 8.

Ophævelse
      Lokalrådet kan nedlægges på et ekstraordinært møde med kun dette ene punkt på dagsordenen

      og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
      Lokalrådets formue fordeles mellem de lokale foreninger til almene formål.