Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Vedtægter

Vedtægter for Fole Landsbyråd fra 2016:

 • 1

Landsbyrådets sammensætning

 • Landsbyrådet består af 5 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode af 2 år. På skift er 2 og 3 medlemmer på valg.
  Landsbyrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær
  Desuden vælges 1 suppleant, der kan inddrages i landsbyrådet uden stemmeret.
 • Parallelt med rådet vedligeholdes en bredt dækkende liste med kontaktpersoner for de enkelte foreninger, institutioner og aldersgrupper i området. Denne listes navne kan inddrages, når det har relevans for en beslutning.
 • 2

Fole Landsbyråd skal bidrage til

 • at gøre Fole sogn attraktiv som bo- og værested
 • at tage initiativer og medvirke til, at Fole forskønnes og vedligeholdes
 • at tage initiativer til at støtte aktiviteter, der vedrører kulturelle og folkelige formål
 • at sikre, at information om, hvad der foregår i Fole og omegn når ud til alle i sognet.
 • at sikre, at de midler, der tilgår landsbyrådet som borgerbudgettering fra Haderslev kommune, bliver anvendt til projekter, som alle borgere har kunnet bidrage til ved afstemning.
 • 3

Fole Landsbyråd indkalder årligt i første kvartal til generalforsamling med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Landsbyrådets beretning
 4. Fremlæggelse af årsregnskab
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg til lokalrådet
 7. Valg af 1 revisor
 8. Eventuelt ( herunder kan beslutninger ikke tages.)
  Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres senest 14 dage før mødets afholdelse i lokale medier, informationstavlen samt evt. ved omdeling i postkasser.
 • 4

Valgbar er enhver, der har fast bopæl i Fole sogn og som er fyldt 18 år.
Formanden tegner Landsbyrådet over for kommunen og øvrige myndigheder.

Rådets møder er åbne, og dagsorden bekendtgøres i lokale medier, informationstavlen

samt evt. ved omdeling i postkasser.

Landsbyrådet  hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

 • 5.

Kassereren fører regnskab over Landsbyrådet midler
Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges Landsbyrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.
Der søges tilskud til Landsbyrådet drift hos Haderslev kommune.

 

 • 6.

Sekretæren fører beslutningsprotokol over møderne

 • 7.

Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne  skal ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal
blandt de fremmødte.
§ 8.

Ophævelse
Landsbyrådet kan nedlægges på et ekstraordinært møde med kun dette ene punkt på dagsordenen

og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
Landsbyrådet formue fordeles mellem de lokale foreninger til almene formål.