Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Styregruppe regnvand Fole

Hej alle i Fole og omegn.
Hermed en opdatering fra kommunen hvor langt de er med de forskellige tiltag.
1. Oprensning af Fole Bæk langs grusstien ved Hygumvej
Der er givet dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til at oprense løse aflejringer af sand og grus i bækken. Klagefristen udløb onsdag d. 19. januar 2022, og afgørelsen er ikke påklaget. Der er indgået aftale med entreprenørvirksomheden Otto Chrestensen om at igangsætte oprensningen i uge 4.
2. Regulering af Fole Bæk langs med Stampemøllevej
Der er indgået aftale med konsulentfirmaet Bangsgaard og Paludan om at undersøge mulighederne for at for at øge kapaciteten i vandløbet for at skabe en bedre afvanding af Fole by. Firmaet har udarbejdet et notat med deres foreløbige vurdering af løsninger. De vurderer, at en regulering og uddybning af vandløbet vil have en mindre effekt på afvandingen, og at tiltaget ikke vurderes gennemførligt i henhold til miljømålsloven. I stedet anbefaler de en udvidelse af rørunderføringerne som den bedste løsning. Firmaet er blevet bedt om at undersøge reguleringen nærmere og vende tilbage. Når rapporteringen er færdig, kan I se den, hvis I er interesserede.
3. Vådområde NØ for Fole by
Der er indgået aftale med konsulentfirmaet EnviDan om, at de udarbejder forundersøgelser til et vådområdeprojekt, som skal tilbageholde vand ved kraftig nedbør. Den indledende kontakt med nogle af lodsejerne er påbegyndt. Firmaet forventer at gå i gang med at tage jordprøver i uge 5 og de planlægger at holde lodsejersamtaler i sidste del af februar. De tekniske, biologiske og ejendomsmæssige undersøgelser udføres i løbet af januar-marts. Rapportering forventes primo april.
Parallelt undersøges det, hvordan der kan skaffes ekstern finansiering. Beslutning om en eventuel realisering af projektet kan ske derefter, hvis der er opbakning blandt lodsejerne.
4. Regnvandsafvanding og rørledninger
Der er konstateret en række rørledninger i Fole, som afvander regnvand fra bebyggelser og befæstede arealer på meget uhensigtsmæssige måder. Dette forstærker oversvømmelser i byen. Flere af tilledningerne er af ældre dato, og det juridiske grundlag for at ændre dem er uklart. Vi er i dialog med nogle af ledningsejerne for at undersøge mulighederne for at indgå frivillige aftaler om omlægning af ledningerne. Dette gælder også for den store rørlægning syd for Fole, som ikke umiddelbart kan anvendes til afledning af vandløbsvandet.
God dag til alle.
Mvh Styregruppen
Del på Facebook

FACEBOOK