Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Fole Landsbyråd

Fole Landsbyråd 2023

René Højrup (formand) renehoeirup@gmail.com

Kim Sørensen (næstformand) kimgodballe79@gmail.com  26 82 92 15

Lars Holst (kasserer) lars@holstfamily.net 29 73 23 99

Asger Kristensen 29 60 92 95

Casper Bjergbæk bjergbaek@bbsyd.dk 28 56 18 14

Carsten Hansen (suppleant)

Hans Peter Clausen (suppleant)

 

Referat fra generalforsamling i Fole Landsbyråd den 18.03.2023
Deltagere
Landsbyrådet: Asger Kristensen, Lars Holst, Kim Sørensen, René Højrup, Casper Bjergbæk, Hans Peter Clausen, Carsten Hansen.

Fraværende: Alexander Birk
Andre deltagere: Anita Strømgaard, Flemming Sørensen, Inge Poulsen, Dorthe Kjeldsen.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Casper Bjergbæk
2. Valg af stemmetællere
René Højrup
3. Landsbyrådets beretning
Asger Kristensen giver status på vandproblemerne i Fole. Der er fortsat ingen afklaring på
hvad der skal gøres ved problemerne med de store mængder regnvand, som gentagende
gange har forsaget oversvømmelser i byen. En lokal arbejdsgruppe fra Fole er stadig i
dialog med Haderslev kommune vedr. mulige løsningsmodeller.
Asger Kristensen fortæller at etablering af en undervandskasse i Fole å er stadig på
tegnebrættet.
4. Fremlæggelse af årsregnskab
Regnskabet fremlagt af Lars Holst blev godkendt. Se vedhæftede bilag
5. Indkommende forslag
Ingen forslag
6. Valg til landsbyrådet
Alexander Birk har valgt at forlade landsbyrådet.
Casper Bjergbæk blev valgt til landsbyrådet.
Hans Peter Clausen blev valgt til suppleant.
Landsbyrådet består nu af følgende:
• René Højrup (formand)
• Kim Sørensen (næstformand)
• Lars Holst (kasserer)
• Asger Kristensen
• Casper Bjergbæk
• Carsten Hansen (suppleant)
• Hans Peter Clausen (suppleant)
7. Valg af revisor
Hans Peter Clausen

8. Eventuelt
• Lars Holst fortæller om en opført solcellepark i Hunderup-Sejstrup. Dette kunne også
være en mulighed i Fole. Link til projektet:


• TV-kendissen Søren Vester kommer til Fole og holder foredrag den 5. oktober 2023.
• Der undersøges: Hvem der overtager administration af infotavlen.
Hvem der vedligeholder byens to “trekanter”.