Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Vedtægter for huset

Vedtægter for Fole Forsamlingshus.
§ 1.
Foreningens navn er, Fole Forsamlingshus.
Foreningens adresse er hos formanden.
 § 2.
Foreningens formål er at drive, vedligeholde og opretholde forsamlingshus i Fole, som almennyttigt lokalt samlingssted efter de stedlige behov for møder, arrangementer og fælles aktiviteter af kulturel, foreningsmæssig, idrætslig og selskabelig  art.
§ 3.
Medlemmer er de, som har købt et eller flere medlemsbeviser, tidligere betegnet andele (andelsbeviser). Medlemskabet er personligt på navn. Medlemsbeviser/andele kan ikke overdrages ved salg, gave eller arv. Bestyrelsen fastsætter prisen på nye medlemsbeviser.
§ 4.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel, annonceret i lokalavis. Forslag fra medlemmer til behandling, skal indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før.
   Dagsorden på den ordinære generalforsamling  skal mindst være:
   1)                           Valg af dirigent og protokolfører.
   2)                           Bestyrelsens beretning ved formanden.
   3)                           Forelæggelse af revideret regnskab.
   4)                           Indkomne forslag.
   5)                           Valg af bestyrelsesmedlemmer.
        a)   3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
        b)   1 bestyrelsessuppleant for 1 år.
        c)    1 revisor for 2 år.
        d)   1 revisorsuppleant for 1 år.
   6)                           Eventuelt.
Dirigenten udpeger evt. stemmetællere. Alle beslutninger træffes ved almindeligt flertal af de afgivne stemmer. Valg af flere personer i en afstemning kan dog ske ved relativ flertal.
Afstemning foregår normalt ved de stemmeberettigedes håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes kun  a) ved personvalg mellem flere foreslåede,  b)  hvis dirigenten skønner det nødvendigt. Ved stemmelighed foretages der lodtrækning.
  

( § 4. fortsat. )
Ved hver afstemning kan et medlem, uanset antal medlemsbeviser/andele, kun afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller stedfortræder. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en forhandlingsprotokol ført af valgt protokolfører og underskrives af denne, samt dirigenten. Ægtefæller/samlever har ret til at overvære generalforsamlinger, men er uden stemme- og taleret.
Ekstra ordinær generalforsamling lader bestyrelsen afholde tilsvarende, hvis den finder det nødvendigt, eller hvis mindst 10 medlemmerne skriftligt begærer det og angiver punkter til behandling. Indkaldelsen skal angive de punkter, der er til behandling og kun disse kan behandles. Et punkt betegnet ”Eventuelt” kan ikke behandles på en ekstra ordinær generalforsamling.
§ 5.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer som skal have tilknytning til lokalsamfundet i Fole. Disse vælges af generalforsamlingen  blandt medlemmerne for 2 år og afgår skiftevis 3 eller 4.  Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand og næstformand, desuden vælger den en kasserer der tillige  er forretningsfører.
Bestyrelsen afholder møde når formanden finder det nødvendigt, dog mindst 2 gange om året. Bestyrelsens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed og indføres i en forhandlingsprotokol der føres af forretningsføreren og opbevares af denne. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er til stede, protokollen skal underskrives af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold, såvel udad til som over for medlemmerne. Kun en fuldtallig bestyrelse kan forpligte foreningen økonomisk. For foreningens forpligtigelser indestår alene dennes aktiver. Ingen af bestyrelsens medlemmer hæfter således personligt, i forening eller enkeltvis.
§ 6.
Generalforsamlingen vælger hvert år 1 revisor for 2 år, så der hele tiden er 2 revisorer, der skiftevis er på valg, samt hvert år 1 revisorsuppleant for 1 år.

Regnskabet følger kalenderåret. Der kan aldrig udbetales overskudsdele til medlemmerne. Beløb indbetalt af medlemmer for køb af medlemsbeviser, anses for varige almennyttige bidrag og kan under ingen form genudbetales til indskyderne.
§ 7.
Bestyrelsen fører en protokol over samtlige medlemsbeviser. Heri indføres medlemmets navn og adresse, samt den enkeltes antal beviser og om muligt købsdatoer. Ved adresseændringer har medlemmer pligt til at underrette bestyrelsen. Ny adresse indføres i medlemsprotokollen.
Hvis et brev sendt til et medlems sidst oplyste/kendte adresse, bliver returneret uden oplysning om ny adresse, mortificerer bestyrelsen medlemsbeviset ved dateret notat i medlemsprotokollen. Ligeledes sker mortifikation ved dødsfald.
§ 8.
Generalforsamlingen kan behandle og vedtage vedtægtsændringer for foreningen. Det  skal fremgå af annonceret indvarsling til generalforsamling, at der er forslag om vedtægtsændringer til beslutning. Ændringer kan vedtages med almindeligt stemmeflerhed. Såvel bestyrelse som enkeltmedlemmer kan indgive forslag om vedtægtsændringer.
§ 9.
Opløsning af foreningen kan ske på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger. Der skal være mindst 30 dage mellem de to generalforsamlinger og mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer, skal på begge generalforsamlinger stemme for en opløsning.
§ 10.
Ved en opløsning af foreningen som ikke afsluttes med en fusionering med et andet forsamlingshus, idrætshal, skole eller lignende almennyttigt lokalt samlingssted, træffer den opløsende generalforsamling beslutning om, at stille evt. midler til rådighed for almennyttige formål i lokalsamfundet og om hvem der skal forestå den økonomiske afvikling og fordeling af midlerne som bestemt.
Således vedtaget på den ordinære generalforsamling  Fole d. 25.02. 2004 i henhold til – og  afløsning af, gældende vedtægter af 13. marts 1995.
Bestyrelse:     Mogens Sørensen 
                       Jens Peter Christensen 
                       Bjarne Skjøth
                       Jørgen Gram Hansen
                       Erik Lolk
                       Kennard Beyer
                       Jørgen Hansen