Spring til indhold

Fole - nærhed, sammenhold og dynamik

Fole Hal

Bestyrelsen i Fole Hal:

Formand: Lars Holst email: lars@holstfamily.net

Rene Høirup

Kasserer: Torben Strømgård Hansen

Hans Peter Clausen (udpeget af Fole IF)

Ivan Sandberg (udpeget af Fole Friskole)

 

 

Generalforsamling Fole hal 25.4.2023 i hallen kl. 19.00 – referat:

 

  1. Valg af ordstyrer samt skriftfører

Lars Holst valgt

  1. Formanden aflægger beretning

God aktivitet efter Corona

Vi har overtaget rengøring fra skolen som virker fint

Ny tilskudsmodel fra kommunen på trapperne.

Flere møder med skolen om ny afregingsmodel som nu er implementeret

Ingen store investeringer

Store ekstra udgifter til gas og el.

Stadig arbejde med udvidelse af Fole Hal

Arbejdsdag aftales efter sommerferien

 

  1. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskab fremlagt og godkendt, endnu et positivt år

  1. Indkomne forslag

Ingen

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Rene Høirup og Lars Holst, begge genvalgt

Herefter består bestyrelsen af Lars Holst, Rene Høirup og Torben Strømgård Hansen og Hans Peter Clausen (udpeget af Fole IF) og Ivan Sandberg (udpeget af Fole Friskole)

  1. Valg af suppleanter

Steffen Hansen og Anders Bladt

  1. Valg af revisorer

Ikke nødvendig pt.

God snak rundt om bordet.

 

Dirigent: Lars Holst